Laskawc The smart choice

Partner

  • Thiết kế web D&N
  • KLC Myanmar
  • Jitco
  • Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
  • Tập đoàn Thành Nam
  • MB Bank
  • AMDI
  • BIDV
  • MBS

Tropical Wave Corporation (Vietnam)

Plant location: No 10, Ngoc Chau, Hai Duong city, Hai Duong prov.
Tel: 0320.3855402 - Fax: 0320.3855401

Hanoi office: 551 Nguyen Van Cu str., Long Bien dist., Hanoi city.
Tel: 04.36502101 - Fax: 04.36502102

Hai Phong office: Warehouse: 3 Lac Vien, 142 Le Lai str., Ngo Quyen dist., Hai Phong city.
Tel: 031.3654969 - Fax: 031.3654968

Email: laska@laskatwc.com; info@laskatwc.com